...
riko sklep

Regulamin

1.Sklep internetowy RikoSklep.zoo - sklep internetowy, działający pod adresem http://www.Rikosklep.pl, prowadzony przez Sprzedającego, tj. Rikosklep.pl z siedzibą w Jarosławiu ul Lubelska 19 /3 37-500 Jarosław Nip 7922314791
2. Regulamin Sklepu internetowego Rikosklep.pl – niniejszy Regulamin.
3. Klient, Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego Rikosklep.zoo, w tym w szczególności dokonująca zakupów w Sklepie internetowym Rikosklep.pl
4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową i korzystająca ze Sklepu Internetowego Rikosklep.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów w Sklepie internetowym Rikosklep.pl
5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej, w tym w szczególności dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym Rikosklep.pl, związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Przedsiębiorca Indywidualny – osoba fizyczna zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
7. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), dalej również jako k.c.
8. Miejsce spełnienia świadczenia – miejsce w które Sprzedawca jest obowiązany przesłać rzecz Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu.
9. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
10. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
a) nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego.
c) nie nadaje się do celu, o którym Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu wydana w stanie niezupełnym;
e) w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wy