...
riko sklep

Regulamin

1.Sklep internetowy RikoSklep.zoo - sklep internetowy, działający pod adresem http://www.Rikosklep.pl, prowadzony przez Sprzedającego, tj. Rikosklep.pl z siedzibą w Jarosławiu ul Lubelska 19 /3 37-500 Jarosław Nip 7922314791
2. Regulamin Sklepu internetowego Rikosklep.pl – niniejszy Regulamin.
3. Klient, Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego Rikosklep.zoo, w tym w szczególności dokonująca zakupów w Sklepie internetowym Rikosklep.pl
4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową i korzystająca ze Sklepu Internetowego Rikosklep.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów w Sklepie internetowym Rikosklep.pl
5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej, w tym w szczególności dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym Rikosklep.pl, związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Przedsiębiorca Indywidualny – osoba fizyczna zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
7. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), dalej również jako k.c.
8. Miejsce spełnienia świadczenia – miejsce w które Sprzedawca jest obowiązany przesłać rzecz Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu.
9. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
10. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
a) nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego.
c) nie nadaje się do celu, o którym Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu wydana w stanie niezupełnym;
e) w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, lub Przedsiębiorcę Indywidualnego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

f) nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
11. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
12. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz. U. 2007 nr 171 poz. 1206 z późn. zm.).
§ 2 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Rikosklep.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do modyfikacji zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów na odległość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, za pośrednictwem Internetu.
3. Informacje na temat towarów Sklepu zamieszczone są na stronie internetowej www.Rikosklep.pl Informacje te są jasne, zrozumiałe niewprowadzające w błąd, wyrażone w jeżyku polskim i wystarczają do prawidłowego i pełnego korzystania z towarów. W szczególności informacje te zawierają: rodzaj towaru, określenie jego producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczpospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju towaru, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach.
4. Do każdego sprzedanego towaru Sklep dołącza informację m. in. o: rodzaj towaru, określenie jego producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczpospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju towaru, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach.
5. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
8. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania
sklepu w następujących przeglądarkach: Chrome, Internet Explorer
§ 3 Zasady składania i realizacji zamówień

1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym przyjmowane są:
a) poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie www.Rikosklep.pl,
b) pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: Rikosklep.zoo@gmail.com
c) telefonicznie pod numerem telefonu 781-118-781
d) osobiście w sklepie stacjonarnym (towar ściągany na zamówienie klienta)
2. Zamówienia w sposób opisany w § 3 pkt 1 a) i b) można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok, natomiast w sposób opisany w § pkt 1 c) i d) w godzinach pracy sklepu stacjonarnego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00 oraz w soboty od 10.00 do 16.00.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania, w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia.
5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, z potwierdzeniem zawierającym listę zamówionych produktów wraz z pełną kwotą zamówienia, szczegóły wybranej formy płatności oraz dostawy.
6. Realizacja zamówienia następuje:
a) w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na rachunku bankowym Sklepu;
b) w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – po zakończeniu procedury składania zamówienia oraz po ewentualnej dodatkowej weryfikacji poprawności danych adresowych,
c) w przypadku zamówień kartą kredytową lub poprzez płatności internetowe – w chwili autoryzacji transakcji.
7. Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko w czasie, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Klienta. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez adres e-mail: Rikosklep.zoo@gmail.com
8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu.
9. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.
10. W przypadku gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przez Sklep.
11. Przy sprzedaży na raty, na przedpłaty, na zamówienie, według wzoru lub na próbę oraz sprzedaży za cenę powyżej dwóch tysięcy złotych przesyłka zawiera pisemne potwierdzenie ceny, opisu produktu i innych istotnych postanowień umowy.
12. Jeżeli Kupującym jest Konsument, to Sklep internetowy obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz Kupującemu, nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba, że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia Sklepu internetowego Kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.
§ 4 Ceny towarów
1. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu internetowego przy oferowanym produkcie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT zgodnie obowiązującymi w dacie sprzedaży przepisami ustawy o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. 2013 poz. 247 ze zm.).
2. Ceny nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana przy danym towarze na stronie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w informacji handlowej, wprowadzania oraz wycofywania informacji handlowej, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
6. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
7. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
8. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.
9. Klient, który dokona w Sklepie zakupów na łączną kwotę powyżej
§ 5 Dostawa
1. Koszty dostawy są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia towarów w Sklepie internetowym i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionych towarów.
2. Przesyłki w Sklepie internetowym Rikosklep.zoo wysyłane są na następujące sposoby:
Zakupione toway Wysyłane są w dniu zakupu lub w nastepnym dniu roboczym ,za posrednictwem :
a) kurier INPOST
b) Kurierem
C)paczkomat 24/7
3. Wydanie przesyłki w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego następuje w momencie nadania jej w placówce iNPOST lub powierzenia jej kurierowi lub nadaniu w Paczkomacie 24/7.
4. Na czas realizacji zamówienia składa się czas kompletowania zamówienia (1 do 5 dni roboczych) i czas dostawy (1 do 2 dni roboczych). Przy czym czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia następującego po dacie złożenia zamówienia.
5. Dostawa zamówionych towarów następuje zwykle po 2-5 dniach roboczych w godzinach od 08:00 do 18:00.
6. W przypadku płatności przelewem powyższy termin zostaje wydłużony o czas realizacji przelewu.
7. Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon w zależności od życzenia Klienta) zostaje dołączony do przesyłki. Dane umieszczone na fakturze VAT są zgodne z brzmieniem podanym przez Klienta przy składaniu zamówienia.
8. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem internetowym w celu wyjaśnienia sprawy.
9. W przypadku zamówienia o wartości co najmniej
§ 6 Sposoby płatności
1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób: