...
, , , , ,

Ixoder odstrasza kleszcze i komary 100ml


Ixoder spray Odstrasza komary i kleszcze 100ml

23,00 

To najniższa cena

Produkt wyjątkowo skutecznie zabezpiecza zwierzęta przed inwazją kleszczy i komarów.
Zalecenia
Do ochrony zwierząt przed kleszczami i komarami: podczas spacerów po lasach i łąkach, w czasie polowań, we
wszystkich innych sytuacjach, w których zwierzę jest szczególnie narażone na inwazję pasożytów i wymaga
zwiększonej ochrony,
Składniki aktywne:
N,N-dietylo-m-toluamid (DEET) 100g/1kg, N-acetylo-N-butylo-.beta.-alaninan etylu 10g/1kg, Pyretryny i pyretroidy
1,5g/1kg,
Sposób użycia
Spryskać całą powierzchnię ciała zwierzęcia. Chronić nos, oczy i pysk. Zabieg powtarzać co 3 godziny.
Uwagi
W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi.
Zanieczyszczone oczy i skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody. Połknięcie – nie prowokować wymiotów.
Wypłukać usta wodą, następnie wypić dużą ilość wody. Wdychanie: opuścić miejsce narażenia, wyjść na świeże
powietrze. W przypadku utrzymujących się dolegliwości skonsultować się z lekarzem. Przechowywać w zamkniętych
opakowaniach, w wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła i zapłonu. Trzymać z dala od żywności,
napojów, pasz. Wysokie stężenie par może powodować podrażnienie dróg oddechowych, połknięcie – zaburzenia
przewodu pokarmowego, kontakt z okiem – łzawienie i podrażnienie, długotrwały kontakt ze skórą – słabe podrażnienie i
wysuszenie skóry. Stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Małe ilości produktu (u konsumenta)
rozcieńczyć wodą, wylać do kanalizacji, spłukać dużą ilością wody, a opakowanie oddać do recyklingu. Duże ilości
produktu odpadowego należy przekazać do firmy utylizacyjnej.
Opakowanie
Spray 100 ml Produkty biobójcze, nr pozwolenia: 4640/11 Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem
środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

SKU: 98774 Kategorie: , , , , ,
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.